absorption (n)

ການດູດຊຶມ

ການດູດຊຶມ ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດອາຫານ ແລະ ສານອື່ນໆ ຈາກທໍ່ທາງເດີນອາຫານໄປຫາລະບົບໝູນວຽນຂອງເລືອດ ຫຼື ລະບັບນໍ້າເຫຼືອງ

NAFRI ICT