ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ (ສຄກປ)

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່:

ທີ່ຢູ່: ບ້ານໜອງວຽງຄຳ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ

Tel: +856 21 770094

Fax: +856 21 770047

PO BOX:

ເວັບໄຊ: www.nafri.org.la

System Administrator: Phonepaseuth Vongsipasom
email: phonepaseuth@nafri.org.la, phonepaseuth1981@gmail.com
Tel: +856 21 770892